We adviseren u graag over de mogelijkheden op het gebied van verzekeren, zowel op het gebied van particuliere verzekeringen als bedrijfsverzekeringen.

Via het formulier kunt u informatie over een bepaalde verzekering aanvragen.

 

Wij kunnen u adviseren op het gebied van :

Schadeverzekeringen (lees meer)
Met dit soort verzekeringen kunt u schade vergoed krijgen
die u lijdt voor het geval dat u bijvoorbeeld ziek wordt en daardoor niet meer kunt werken, uw bagage tijdens een vakantie zoek raakt, u een aanrijding met uw auto krijgt, er brand uitbreekt in uw huis etc. U kunt hierbij denken aan aansprakelijkheidsverzekeringen, ziektekostenverzekeringen,arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, reisverzekeringen, autoverzekeringen en brandverzekeringen.
Verzekeringen die een uitkering garanderen als u of een van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.

Levensverzekeringen (lees meer)
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verzekeringen waarmee u spaart voor een aanvullend pensioen, een studie voor uw kind, de aflossing van een schuld. Voorbeelden zijn : koopsompolis, studieverzekering, een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of financiering.

Uitvaartverzekeringen (klik hier voor meer informatie)
Hierbij gaat het om verzekeringen die er voor zorgen dat de uitvaart in geld of in natura wordt vergoed en tevens de tegemoetkoming in de bijkomende kosten. Voor zowel crematie als begrafenis.

 

Schadeverzekeringen:
wat doen wij en wat verwachten we van u

Indien u ons inschakelt op het gebied van deze verzekeringen, kunt u van ons De volgende dienstverlening verwachten:

1. Wij maken een inventarisatie van uw huidige verzekeringspakket. Hierbij adviseren wij u welk deel van de risico's u zou moeten verzekeren en welke risico's u wellicht voor eigen rekening kan nemen.

2. Wij helpen u met het opzeggen van bestaande verzekeringen die elders lopen.

3. Wij geven u tips en adviezen zodat u de kans op schade door bijvoorbeeld brand of diefstal kunt verminderen en daarmee onnodige premielasten kunt voorkomen.

4. Samen met u letten wij erop dat u niet te veel, maar ook niet te weinig verzekert.

5. Wij lopen met u, mits u dat op prijs stelt, de verschillen in voorwaarden door tussen gelijksoortige, concurrerende verzekeringsproducten van maatschappijen waarmee wij een relatie onderhouden. Wij geven hierbij ons advies teneinde u te helpen bij de keuze van voorwaarden zodat deze aansluiten bij uw specifieke wensen en omstandigheden.

6. Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering.

7. Wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld.

8. In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is.

9. Indien noodzakelijk en gewenst besteden wij aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen. Soms duurt de acceptatie enige dagen. Soms moet eerst aanvullende informatie worden verstrekt. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen.

10. Op uw verzoek bespreken wij bij het einde van de verzekerings- periode met u wat voor u de meest wenselijke keuze is: de verzekering voortzetten, aanpassen of bij een andere verzekeraar onderbrengen.

11. Mocht u schade ondervinden, dan behartigen wij uw belangen. Bijvoorbeeld in het contact met de verzekeringsmaatschappij.

12. Indien er sprake is van overlijden of blijvende invaliditeit, zullen wij die maatregelen namens u treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen de uitkering te verrichten waarop u of uw erfgenamen recht hebben op grond van de afgesloten verzekering.

Levensverzekeringen
wat doen wij en wat verwachten we van u
Indien u ons op het gebied van levensverzekeringen inschakelt, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten:

1. Wij inventariseren op basis van door u verstrekte gegevens, uw gezinssamenstelling en onderzoeken welke voorzieningen u al hebt. Tevens onderzoeken wij, indien u dat wenst, welke voorzieningen u al heeft getroffen voor uw oude dag.

2. Wij onderzoeken vervolgens met u welke risico's u kunt verzekeren en welke risico's u zelf kunt dragen.

3.Wij geven u informatie over de verschillen in producten en voorwaarden. Tevens ontvangt u een financiële bijsluiter van de maatschappij bij spaar- en leven producten met een beleggings component.

4. Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering.

5. Wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld.

6. In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is.

7. Indien noodzakelijk, bieden wij begeleiding bij het verzorgen van de medische keuring.

8. Net als bij schadeverzekeringen besteden wij voor zover noodzakelijk en gewenst aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsmaatschappij de verzekering accepteert. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk
voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn
verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen.

9. Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier.

10. Indien relaties van ons kantoor wijzigingen willen aanbrengen in de wijze waarop spaarpremies namens onze relaties door verzekerings- maatschappijen worden belegd, kunnen wij de communicatie begeleiden hierover met de betreffende financiële instelling.

11. Een levensverzekering sluit u voor een langere periode. Door verandering van omstandigheden kan het voorkomen dat u eerder dan gepland de verzekering wilt beëindigen. Samen met u bespreken wij de verschillende mogelijkheden van bijvoorbeeld afkoop of het premievrij maken van de levensverzekering.

12. Indien de datum waarop de levensverzekering tot uitkering komt bekend is, bespreken wij met u op welke wijze de uitkering het best kan geschieden en indien gewenst de mogelijkheden van herbelegging.

13. Indien recht op een uitkering ontstaat door overlijden van de verzekerde zullen wij zodra wij daarom op de hoogte zijn, namens u maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen die uitkering aan u of uw erfgenamen te verrichten.

Wat verwachten wij van u?

1.In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.

2. Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.

3. Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico's onverzekerd blijven.

4. Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aanschaf van kostbare zaken, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen.

5. Wij onderhouden contacten met de verzekeraar. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar.

6 U dient alle door ons aan u gestuurde polisdocumenten op juistheid te controleren. Bij twijfel over de juistheid gelieve u ons direct te informeren.EmpatDesign 2000