ADVIESWIJZER
In deze advieswijzer staat beschreven op welke dienstverlening u kan rekenen als u in zee gaat met Assurantiëkantoor J.J. Schrage. Volgens een vast stramien kunt u informatie vinden over de service, de relatie met verzekeraars en de vorm van beloning van Assurantiëkantoor J.J. Schrage Zo verschaffen wij u vooraf meer duidelijkheid.

Inhoud A Inleiding
  B Wie zijn wij
  C onze diensten
  D Wat verwachten wij van u
  E Onze bereikbaarheid
  F De premie
  G onze relatie met verzekeraars
  H Hoe worden wij beloond
  I Onze kwaliteit
  J Beëindiging relatie
  K Klachten ?

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (GIDI)
Assurantiekantoor J.J. Schrage, Tolberterstraat 71, 9351 BD Leek
Telefoon 0594-513470, fax 0594-518544, internet www.schrage.nl
e.mail: schragejan@planet.nl

A. Inleiding

Geachte relatie,

1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een Code opgesteld. Deze Code schrijft voor aan welke punten assurantiekantoren minimaal aandacht moeten besteden in de voorlichting aan en advisering van consumenten. Het betreft hier de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair, de
GIDI.

2. Ons kantoor, Assurantie en financieringskantoor J.J. Schrage, heeft deze Code onderschreven. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze Code.

3. De complete tekst van deze gedragscode kunt u bij ons opvragen en ook downloaden via onze website www.schrage.nl tevens op te vragen bij www.verzekeraars.nl.

B. Wie zijn wij?

1. Ons kantoor, Assurantiekantoor Schrage is adviseur op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Onze taak is het om samen met u een inventarisatie te maken van de risico's waar u mee te maken heeft. Vervolgens gaan wij met u na welke risico's verzekerd zouden moeten worden. Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden.

2. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt.

3. Ons kantoor is opgericht in 1974.

C. Onze diensten

C1 Algemeen
Wij kunnen u adviseren op het gebied van :

1 Schadeverzekeringen
Met dit soort verzekeringen kunt u schade vergoed krijgen
die u lijdt voor het geval dat u bijvoorbeeld ziek wordt en daardoor niet meer kunt werken, uw bagage tijdens een vakantie zoek raakt, u een aanrijding met uw auto krijgt, er brand uitbreekt in uw huis etc. U kunt hierbij denken aan aansprakelijkheidsverzekeringen, ziektekostenverzekeringen,arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, reisverzekeringen, autoverzekeringen en brandverzekeringen.
Verzekeringen die een uitkering garanderen als u of een van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.

2 Levensverzekeringen
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verzekeringen waarmee u spaart voor een aanvullend pensioen, een studie voor uw kind, de aflossing van een schuld. Voorbeelden zijn : koopsompolis, studieverzekering, een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of financiering.

3 Uitvaartverzekeringen
Hierbij gaat het om verzekeringen die er voor zorgen dat de uitvaart in geld of in natura wordt vergoed en tevens de tegemoetkoming in de bijkomende kosten. Voor zowel crematie als begrafenis.

4 Belastingaangiftes
Voor particulieren verzorgen wij de volledige belastingaangiftes. Zelf krijgt u een volledige uitdraai van de te verwachten aanslag. Ook zullen wij contact opnemen met de belastingdienst als er verschillen zijn in de afhandeling. Ook kunnen wij de successieaangifte verzorgen indien er sprake is van een overlijden binnen uw gezin.

Uit hoofde van ons werk, beschikken wij over gegevens van u als klant. Deze gegevens zullen comform de wet besdherming persoonsgegevens worden behandeld.

C2. Schadeverzekeringen

Indien u ons inschakelt op het gebied van deze verzekeringen, kunt u van ons De volgende dienstverlening verwachten:

1. Wij maken een inventarisatie van uw huidige verzekeringspakket. Hierbij adviseren wij u welk deel van de risico's u zou moeten verzekeren en welke risico's u wellicht voor eigen rekening kan nemen.

2. Wij helpen u met het opzeggen van bestaande verzekeringen die elders lopen.

3. Wij geven u tips en adviezen zodat u de kans op schade door bijvoorbeeld brand of diefstal kunt verminderen en daarmee onnodige premielasten kunt voorkomen.

4. Samen met u letten wij erop dat u niet te veel, maar ook niet te weinig verzekert.

5. Wij lopen met u, mits u dat op prijs stelt, de verschillen in voorwaarden door tussen gelijksoortige, concurrerende verzekeringsproducten van maatschappijen waarmee wij een relatie onderhouden. Wij geven hierbij ons advies teneinde u te helpen bij de keuze van voorwaarden zodat deze aansluiten bij uw specifieke wensen en omstandigheden.

6. Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering.

7. Wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld.

8. In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is.

9. Indien noodzakelijk en gewenst besteden wij aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen. Soms duurt de acceptatie enige dagen. Soms moet eerst aanvullende informatie worden verstrekt. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen.

10. Op uw verzoek bespreken wij bij het einde van de verzekerings- periode met u wat voor u de meest wenselijke keuze is: de verzekering voortzetten, aanpassen of bij een andere verzekeraar onderbrengen.

11. Mocht u schade ondervinden, dan behartigen wij uw belangen. Bijvoorbeeld in het contact met de verzekeringsmaatschappij.

12. Indien er sprake is van overlijden of blijvende invaliditeit, zullen wij die maatregelen namens u treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen de uitkering te verrichten waarop u of uw erfgenamen recht hebben op grond van de afgesloten verzekering.

C3. Levensverzekeringen

Indien u ons op het gebied van levensverzekeringen inschakelt, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten:

1. Wij inventariseren op basis van door u verstrekte gegevens, uw gezinssamenstelling en onderzoeken welke voorzieningen u al hebt. Tevens onderzoeken wij, indien u dat wenst, welke voorzieningen u al heeft getroffen voor uw oude dag.

2. Wij onderzoeken vervolgens met u welke risico's u kunt verzekeren en welke risico's u zelf kunt dragen.

3.Wij geven u informatie over de verschillen in producten en voorwaarden. Tevens ontvangt u een financiële bijsluiter van de maatschappij bij spaar- en leven producten met een beleggings component.

4. Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering.

5. Wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld.

6. In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is.

7. Indien noodzakelijk, bieden wij begeleiding bij het verzorgen van de medische keuring.

8. Net als bij schadeverzekeringen besteden wij voor zover noodzakelijk en gewenst aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsmaatschappij de verzekering accepteert. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk
voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn
verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen.

9. Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier.

10. Indien relaties van ons kantoor wijzigingen willen aanbrengen in de wijze waarop spaarpremies namens onze relaties door verzekerings- maatschappijen worden belegd, kunnen wij de communicatie begeleiden hierover met de betreffende financiële instelling.

11. Een levensverzekering sluit u voor een langere periode. Door verandering van omstandigheden kan het voorkomen dat u eerder dan gepland de verzekering wilt beëindigen. Samen met u bespreken wij de verschillende mogelijkheden van bijvoorbeeld afkoop of het premievrij maken van de levensverzekering.

12. Indien de datum waarop de levensverzekering tot uitkering komt bekend is, bespreken wij met u op welke wijze de uitkering het best kan geschieden en indien gewenst de mogelijkheden van herbelegging.

13. Indien recht op een uitkering ontstaat door overlijden van de verzekerde zullen wij zodra wij daarom op de hoogte zijn, namens u maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen die uitkering aan u of uw erfgenamen te verrichten.

D. Wat verwachten wij van u?

1.In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.

2. Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.

3. Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico's onverzekerd blijven.

4. Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aanschaf van kostbare zaken, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen.

5. Wij onderhouden contacten met de verzekeraar. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar.

6 U dient alle door ons aan u gestuurde polisdocumenten op juistheid te controleren. Bij twijfel over de juistheid gelieve u ons direct te informeren.

E. Onze bereikbaarheid

1. Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. U kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen:

a
schriftelijk:
naar Assurantiekantoor J.J. Schrage
Tolberterstraat 71
9351 BD Leek ,
b
telefonisch: 0594-513470
c
via de fax: 0594-518544
d
via internet: www.schrage.nl
e
via e-mail :schragejan@planet.nl
f
of bezoek adres: Tolberterstraat 71 Leek., eventueel op afspraak

Als er niemand op ons kantoor aanwezig is, kunt u uw boodschap inspreken op ons antwoordapparaat. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

F. De premie

Premiebetalingen kunnen op verschillende wijze plaatsvinden. Bij elke polis wordt aangegeven welke incassomethode zal worden gevolgd.

F1 Incasso door Assurantiekantoor J.J. Schrage

1. Alle premies zullen door ons worden geincasseerd. In specifieke gevallen zal de premie worden geincasseerd door de verzekeringsmaatschappij. Wij behouden ons het recht voor om de polisbescheiden eerst ter beschikking te stellen nadat de volledige betaling door ons is ontvangen.

2. Als u eenmaal uw premie aan ons hebt betaald, bent u bevrijdt van betaling aan de verzekeraar. Daar zorgen wij immers voor.

3. U kunt ons machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank- of girorekening te laten afschrijven.

4. In overleg met ons kunt u ervoor kiezen premies per jaar, halfjaar, kwartaal of per maand te betalen. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht.

5. Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

F2. Incasso door verzekeraar

1. U kunt de verzekeraar machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank- of girorekening te laten schrijven.

2. Ook kunt u uw premie overmaken met behulp van een acceptgiro.

3. In overleg met ons kunt u ervoor kiezen premies per half jaar, kwartaal of maandelijks te betalen. Bij maandelijkse betaling dient dit te geschieden op basis van automatische incasso.

4. Als u vragen hebt over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin adviseren en bij staan.

5.Als u kiest voor gespreide premiebetaling, dan betaalt u daar in sommige gevallen een opslag voor.

F3. Afspraken rondom premiebetaling

1. Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premie niet tijdig betaalt kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht.

2. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken.

3. Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht hebt op gehele of gedeeltelijke premierestitutie zullen wij namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij hierover verzorgen.

G. Onze relatie met verzekeraars

Ons kantoor onderhoudt geen (financiële) banden met verzekeraars. Wij zijn dus geheel onafhankelijk. Indien hierin verandering optreedt zullen wij dit aan alle partijen bekend maken.

Doordat wij onafhankelijk zijn kunnen wij met nagenoeg alle marktpartijen zaken doen. Praktisch is dit echter moeilijk uitvoerbaar, waardoor op basis van premie/voorwaarden en prestaties er een aantal voorkeurverzekeraars zijn.
Deze voorkeurverzekeraars zullen voortdurend geëvalueerd worden en daar waar de combinatie van premie/voorwaarden en prestaties er aanleiding voor geven zullen er mutaties plaats.
De belangrijkste voorkeurmaatschappij voor ons is de Aegon.

H. Hoe worden wij beloond?

H1. Beloning op basis van provisie

1. Wij ontvangen van (de) verzekeringsmaatschappij(en) waar uw verzekering gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht informeren wij u hierover vooraf.

I. Onze kwaliteit

1. Ons kantoor is ingeschreven bij de SER (Sociaal Economische Raad) onder nummer: . B415075 dd 29-04-1974. Registratie is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen in verzekeringen.
Ons kantoor is ingeschreven bij de belastingdienst onder beconnummer 336932. Wij zijn in het bezit van het financieringsdiploma.

2. Ons kantoor bekwaamt zich in hun vak via permanente educatie.

3. Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering geeft binnen de grenzen van de polis dekking voor aanspraken die verband houden met beroepsfouten.

J. Beëindiging relatie

1. U heeft het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze.

2. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij Assurantiekantoor Schrage totdat een ander intermediair deze
zorgplicht overneemt.

K. Klachten?

1. Als u een klacht heeft over een afhandeling, onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.

2. Na ontvangst van uw klacht nemen wij contact met u op.

3. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut, Postbus 93560, 2509 AN, Den Haag,
Tel. (070) 333 89 99, Fax. (070) 333 89 00,
email: info@klachteninstituut.nl; internet www.klachteninstituut.nl.

4. U kunt zich tevens tot de Burgerlijke Rechter wenden.EmpatDesign 2000